YÖNETMELİK


MESLEKTE BİRLİK GRUBUNU

TÜRMOB VE ASMMMO ORGANLARINDA TEMSİL EDECEK

ADAYLARI BELİRLEME VE SEÇİMLERİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) TÜRMOB ve A.S.M.M.M.O Genel Kurullarında oda yönetim,denetleme ,disiplin kurulu üyelikleri ve TÜRMOB üst birlik temsilciliği için  yapılacak seçimlerde Meslekte Birlik Grubunu temsilen katılacak  adayların belirlenmesi ve seçimlerin yürütülmesi amacıyla bu yönetmelik hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;

(1) An-Mes-Bir/Dernek: Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneğini,

(2) A.S.M.M. M.O/Oda: Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını

(3)TÜRMOB:  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,

(4) Y.İ.K: Yüksek İstişare Konseyini,

(5) Y.K.A: Yönetim Kurulu Adayını,

(6) D.K.A: Denetleme Kurulu Adayını,

(7) Dİ.K.A: Disiplin Kurulu Adayını,

(8) SYK: Seçim Yürütme Kurulunu,İfade eder.

Hukuki Dayanak

Madde 3- (1) Dernek Tüzüğünün 9 inci maddesinin 6. fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

Yüksek İstişare Konseyinin Teşekkülü

Madde 4- (1) Dernek Tüzüğü’nün 17 inci maddesine istinaden Yüksek İstişare Konseyi; Derneğin yönetim kurulu, denetim kurulu, haysiyet divanı asıl üyeleri, onur kurulu, danışma kurulu ve kadın kollarından oluşur.

(2)Yüksek İstişare Konseyi; Derneğin oda seçimleri ile ilgili izlenecek yol ve yöntemleri ile adaylarının belirlenmesine ait usul ve esasları belirleyen en üst seviyedeki istişare organıdır.

(3)Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda yüksek istişare konseyi başkanıdır. Konsey ilk toplantısını bu mevzuatın 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde yapar.

(4) Y.İ.K. tavsiye mahiyetinde aldığı kararları Dernek yönetim kuruluna bildirir. Dernek yönetim kurulu en geç 15 gün içinde toplanarak karara bağlar.

Yüksek İstişare Konseyinin Görevleri

Madde 5 – (1) ASMMMO Genel Kurulunda ve TÜRMOB Genel kurulunda  yönetim-denetleme -disiplin kurulları ile üst birlik temsilcisi olarak Meslekte Birlik Grubunu temsilen aday olacakların ön seçim takvimlerini belirlemek.

(2) Ön seçimlere katılacak Oda başkan, kurullar ve üst birlik temsilciliği  aday adaylarının derneğe yapacakları bağış miktarını belirlemek.

(3) Ön seçimin güvenli ve Meslekte Birlik Grubuna yakışır seviyede tamamlanmasını sağlamak ve seçimleri yürütmek amacıyla en az 5 en fazla 11 kişiden oluşan seçim yürütme kurulunu seçmek.

(4) Seçim Yürütme Kurulu tarafından seçimlerle ilgili sunulan ve iş planını görüşerek kabul etmek.

(5) Dernek Başkanının ön seçimde aday adayı olması durumunda, YİK Başkanlığına kendi içinden geçici olarak bir YİK Başkanı seçmek.

Seçim Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 6- (1) Ön seçim hazirun listesini hazırlamak

(2) Ön seçim oy pusulasını hazırlamak.

(3 ) Ön seçim hazirun listelerini sandıklar bazında belirlemek.

(4) Sandık sayısı kadar sandık kurullarını belirlemek.

(5) Ön seçimlerde mükerrer oy kullanımı dâhil, önseçim sonuçları üzerinde olumsuz etki yapacak davranışların önüne geçilmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.

(6) Ön seçim sonuçlarını seçim mahallinde duyurmak ve uygun araçlarla ilan etmek.

(7) Ön seçim tutanaklarını dernek yönetimine teslim etmek.

(8) Seçim tahmini bütçesi ve iş planını hazırlamak ve YİK’ne sunmak .

(9) Bütçesinin uygulanması amacıyla en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan tahsilat ve harcama komisyonu seçmek, Adaylar seçim sürecinde harcama yapmazlar, harcamalar tahsilat ve harcama komisyonu tarafından yapılır. Bu kurul Dernek yönetimine ve Adaylara tüm tahsilat ve harcamalar hakkında belirli aralıklarda rapor sunar.

Aday Adaylarının Müracaatı

Madde 7-3568 sayılı kanunda yazılı, aday olabilme şartları mahfuz kalmak kaydıyla; Aday adayı olma şartları;

(1) ODA BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Beş yıl ve daha fazla kıdemli Dernek üyesi olanlar, Oda Kurullarında aday olma veya görev alma dönem sayısı aranmadan, Oda Başkanlığına aday adayı olabilirler.

(2) ODA YÖNETİM KURULU ADAY ADAYLARI

Dernek üyesi olanlar Oda Yönetim Kurulunda en fazla iki dönem için görev alabilirler.

Ancak, Oda Denetim ve/veya Disiplin Kurulunda toplamda iki dönem görev yapanlar,  bir dönem de Oda Yönetim Kurulunda görev alabilirler.

(3) ODA DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU ADAY ADAYLARI

Dernek üyesi olanlar, Oda Denetim veya Disiplin Kurulunda toplamda en fazla iki dönem  için  görev alabilirler,

Ayrıca; Oda Yönetim Kurulunda görev alanlar, Oda Denetleme veya Disiplin Kuruluna aday adayı olamazlar.

(4) DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI

Yukarıda ilk üç maddede aranan dönem şartları, Yönetmeliğin yayınlandığı 15.10.2011 tarihinden itibaren yapılan seçimleri kapsar.

(5) Dilekçe ekinde; aday adayının özgeçmişi, Oda kayıt sureti, Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf , Y.İ.K. nun belirleyeceği miktarlarda yapılan bağışı gösteren banka dekontu fotokopisi yer alır.

(6) Eksik evrak ihtiva eden başvurular dikkate alınmaz. Ancak dilekçe ve bağış belgesi dışındaki eksiklikler için Yönetim Kurulu 1 gün ek süre verebilir.

(7) Yönetim Kurulu; aday adaylarının yukarıdaki belgelerin ibrazının ardından durumu uygun olanları belirledikten sonra, aday adaylıkları yukarıdaki şartlara uymayanlara yazılı olarak bildirir. Aday adaylıkları kabul edilmeyenler yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir gün içerisinde Seçim yürütme kuruluna  sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat eder. Seçim yürütme kurulu en geç, 7 gün içerisinde toplanarak itirazı karara bağlar. Seçim yürütme kurulu kararları kesindir.

Ön Seçim Takvimi

Madde 8- (1)

Yüksek İstişare Konseyi  ön seçimle ilgili  hususları belirlemek üzere en geç Oda seçimlerinin yapılacağı yıldan önceki mayıs ayının ilk haftası içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu , YİK’in ön seçim ile ilgili almış olduğu kararları  ivedilikle görüşerek karara bağlar,en geç üç gün içerisinde ilan eder. Dernek yönetimi Y.İ.Konseyini mayıs ayının sonuna kadar davet etmez ise haziran ayının ilk cumartesi günü kendiliğinden toplanır ve oda başkanı, oda kurulları, Üst birlik delege ve Türmob aday adaylarının seçim takvimlerini belirler Yönetim Kuruluna bildirir.

Hazirun Listesinin Kesinleşmesi

Madde 9- 

(1)Oda Başkan adayı ve Kurul adaylıkları ön seçimleri Meslekte Birlik Grup Üyeleri arasında yapılır. Meslekte Birlik Grup üyeliği için Grup Üyeliği formları aday adayları tarafından imzalanarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir. Bu formların verilme süresi Seçim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Verilen formlardaki isimler Seçim Yürütme Kurulu tarafından  incelenir  uygun olmayan isimler çıkarılır. Son haliyle Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir ve ön seçimden enaz yedi gün önce nihai hazirun Dernek Tahtasında ilan edilir.

(2) TÜRMOB organları önseçimleri ASMMMO genel kurulunda Meslekte birlik grubu adayları arasından seçilen Üst birlik temsilcileri arasında yapılır.

(3)Yönetim Kurulu, hazirun listesi ve diğer hususları yazılı olarak en geç 3 gün içerisinde aday adaylarına iletir.

(4) Oda Kurulları Aday adayları; hazirun listesine, Yönetim Kurulu veya seçim yürütme kurulu kararlarına karşı işlemin duyurulduğu tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar en geç yedi gün içerisinde Seçim yürütme kurulu  tarafından karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile bildirilir. Seçim yürütme Kurulunun  itiraza karşı verilen kararı kesindir, bu karara karşı başka itiraz yapılamaz. İtirazın yerinde görülmesi halinde seçmen listesi düzeltilir ve adaylara duyurulur.

Ön seçimlerde oy verme esasları

Madde 10-

(1) Başkan aday adayı ve sekiz Yönetim kurulu, üç denetleme kurulu, beş disiplin kurulu üyesi aday adaylarından oluşan listeler arasından listelerin karşısında bulunan kutucuğa (X) işareti konulmak suretiyle tercih edilmesi biçiminde seçim yapılır.

(2) Y.İ.Konseyi üyeleri ; İsimleri alfabetik sıraya göre yazılı bulunan  oy pusulası ile üst birlik temsilciliği için en fazla üç aday adayının karşısındaki kutucuğa (X) çarpı işareti koymak sureti ile tercihini belli eder.

(3) Meslekte birlik grubu üst birlik temsilcisi; TÜRMOB organları ön seçimi oy pusulasında her kuruldaki aday adaylarından yalnızca birisinin karşısına (X) çarpı işareti koyarak tercihini belli eder. Bu konuda Türkiye Meslekte Birlik Platformunun esas ve  usüllerine göre düzenleme yapılabilir.

(4) Oy kullanırken  yukarda belirtilen sayıdan fazla  işaret konulduğunda  oy pusulası  geçersiz sayılır.

(5) Aday adayları oy sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlamak üzere önce asıl, sonra yedek aday adayları tespit edilir.

(6) Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde aralarında kura çekilir.

(7) Asil aday adaylarından seçimlere katılmama yönünde çekilme veya her ne şekilde olursa olsun seçimlere katılamama halinde yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra göz önünde tutularak asil aday adayı olarak seçimlere katılmaya çağrılır. Buna rağmen listelerde eksiklik var ise dernek yönetim kurulu tarafından eksiklik tamamlanır.

Sandık Seçim Kurulu ve görevleri

Madde 11- (1) Her sandık için seçim yürütme kurulunca bir başkan ve iki üyeden oluşan sandık seçim kurulu oluşturulur.

Aday adayı olanlar, sandık seçim kurulunda görev alamazlar. Yapılacak ön seçimde adaylıktan bilahare vazgeçse dahi durum değişmez.

(2) Sandık seçim kurulu, seçimlerin düzenli şekilde yapılması ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevlerini seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar tam bir tarafsızlık içinde ara vermeden yürütür.

Ön seçimde oyların kullanılması, tasnifi ve itiraz

Madde 12- (1) Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Hazirun listesinde adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini nufus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport ile ispat etmesinden sonra listedeki isminin karşısındaki yeri imzalanması ile sona erer.

(2) Mühürsüz oy pusulası ve/veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersizdir. Hazirun listesi ile oy kullanan sayısı arasında fark var ise zarflar açılmadan aradaki fark kadar zarf çekilerek eşitlik sağlanır.

(3) Seçim yürütme kurulu seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük  tespit etmesi halinde, durumu bir tutanakla tespit eder ve YİK acilen toplantıya davet eder. YİK durumu değerlendirerek seçimin iptaline karar verebilir. Bu takdirde seçimlerin yapıldığı tarihten sonraki ilk Cumartesi günü seçimler yenilenir.

(4) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar birleştirilir.

(5) Sandık seçim kurulu ön seçimin tamamlanmasından sonra seçim sonuç tutanağını, kullanılan oy pusulalarını, hazirun listesini hasılı seçim sırasında kulanılan diğer tüm matbu evrakları bir örneği  ile birlikte, tüm belgelerin üzerinde seçim kurulu başkan ve üyelerinin imzalarını ihtiva edecek şekilde seçim yürütme kuruluna teslim eder. Ayrıca seçim sonucu tutanağı sandık seçim kurulu başkan ve üyelerinin imzası ve dernek kaşesi ile mühürlendikten sonra seçim mahallinde derhal ilan edilir. Ön seçim evrakları ve tüm kayıt ve dokumanlar Dernek arşivinde kalıcı olarak muhafaza edilir.

(6) Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, seçim yürütme kurulu tarafından en geç 2 gün içinde incelenir ve kesin olarak karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile bildirilir.

(7) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra seçim yürütme kurulu tutanakları seçimle ilgili tüm evrakları dernek yönetim kuruluna teslim eder.

Diğer hususlar

Madde 13- (1)Ön seçimlerde aday adayları diğer aday adayların kişiliklerine yönelik eleştiri yapamazlar. Onur kırıcı davranışlarda bulunamazlar. Bu tür davranışlarda bulunduğuna dair objektif belge bulunan aday adaylarının aday adaylığı seçim yürütme kurulunun teklifi ve YİK kararı ile düşürülür. Durum yazı ile ilgiliye bildirilir.

(2) Dernek yönetim kurulu aday adaylarına hazirun listesine ilişkin olarak elinde mevcut olan her türlü bilgi ve telefon numarasını vermek zorundadır.

(3) Adaylığı kesinleşenlerden seçim yürütme kurulu tarafından belirlenen taahhütlerini ,istenmesine rağmen  yerine getirmeyenler ile  bu yönetmelik hükümlerine riayet etmeyenlerin adaylığı Seçim Yürütme Kurulu’nun teklifi ve YİK kararı ile düşürülür, yerine 10. maddedeki usullere göre yedek üye davet edilir.

Yürürlük

Madde 14-  Bu  Yönetmelik  Dernek genel kurulunun 20.10.2018 günlü kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

Yürütme

Madde 15 – Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

Adaylardan İstenilenler: :

1- Özgeçmiş

2- Oda kayıt sureti

3- Adli Sicil Belgesi

4- Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)

5- Bağış makbuz fotokopisi verilecektir.

6- Odaya ve Derneğe aidat borcu bulunmadığına dair belge.

(Eksik evrakla başvurular dikkate alınmayacaktır.)